Pengertian dari penelitian kualitatif

 A. Definisi Penelitian Kualitatif

menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksudkan dengan penyelidikan kualitatif ialah sejenis penyelidikan yang menghasilkan dapatan yang tidak boleh dicapai (diperolehi) menggunakan prosedur statistik atau kaedah kuantitatif (pengukuran) yang lain. Secara umumnya, penyelidikan kualitatif boleh digunakan untuk penyelidikan tentang kehidupan manusia, sejarah, tingkah laku, kefungsian organisasi, aktiviti sosial dan lain-lain.

Menurut Bogdan dan Tylor (1992) menjelaskan bahawa penyelidikan kualitatif merupakan salah satu prosedur kajian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pertuturan atau tulisan dan tingkah laku orang yang diperhatikan. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan huraian yang mendalam tentang pertuturan, penulisan, dan atau tingkah laku yang boleh diperhatikan daripada individu, kumpulan, komuniti, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari perspektif yang lengkap, menyeluruh dan holistik.

Tujuan utama kajian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau fenomena sosial dengan memberikan penjelasan dalam bentuk huraian yang jelas tentang fenomena atau fenomena sosial ini dalam bentuk rangkaian kata yang akhirnya akan menghasilkan satu teori.

Post a Comment

0 Comments